fbpx

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

VISSZA A MEGRENDELÉSHEZ

1. Mi a tájékoztató célja?

 

Jelen Tájékoztatót abból a célból fogadjuk el, hogy a http://cipellom.hu/-n (a továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhetőszolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználók, Megrendelők) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljünk, valamint segítsük a Felhasználókat a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában.

Tájékoztatási kötelezettségünk jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény(a továbbiakban: Infotv.) 20. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásbanfoglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.

2. Adatkezelő adatai

 

Név Saramis Bt.
Weboldal http://cipellom.hu/
Cégjegyzékszám 01-06-762654
Székhely 1213 Budapest, Aradi vértanúk útja 54.
Adószám 21897827-2-43
E-mail info@neptanckellek.hu
Telefonszám 06-1-2391199

                                                                             

3. Milyen adatkezeléseket végzünk tevékenységünk keretében?

 

3.1. Hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

Annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéhez kapcsolódó aktuális információkkal lássuk el a Felhasználókat, lehetőség van hírlevél feliratkozásra weboldalon keresztül. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

3.1.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja
név ennek megadásával levelünkben be tudjuk azonosítani a Felhasználót
e-mail cím ennek megadásával ismerjük meg a Felhasználó elektronikus elérhetőséget, ahova küldeni tudjuk hírlevelünket az aktualitásokról 

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont, az Info tv. 5. § (1) a) pontja, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (1) bekezdése).

3.1.3. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását a kiküldött levélben található „Leiratkozás” gombra való kattintással bármikor visszavonhatja.

3.1.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

3.2. Számla-kiállítással kapcsolatos adatkezelések

Az ügyleti megbízások teljesítését követően – figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre (a továbbiakban: Sztv.) – számviteli bizonylatot állítunk ki. Az ezzel kapcsolatos adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak.

3.2.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

Természetes személy Felhasználóink nevét és lakcímét (egyéni vállalkozó esetében székhelyét) az ügyleti megbízás teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása céljából kezeljük.

 3.2.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c) pontjára figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Sztv. 166. § (1)-(3) bekezdései).

3.2.3. Az adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése.

3.2.4. A személyes adatok tárolásának módja

Papír alapon és elektronikus formában egyaránt.

3.2.5. A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül nem tudunk számviteli bizonylatot kiállítani, a személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul.

3.3. Megrendelésekkel kapcsolatos adatkezelés

Weboldalunkon lehetőség van bőr lábbelik megrendelésére. Az ehhez kapcsolódó adatkezeléseket ismertetjük jelen pontban.

3.3.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja
név a megrendelés teljesítése során a név megadásával tudjuk azonosítani a termék megrendelőjét
lakcím (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt) a megadott címre tudjuk postai úton megküldeni a megrendelt terméket
telefonszám a megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről
e-mail cím a megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről
törzsvásárlói kártyán szereplő adatok törzsvásárlói rendszer működtetése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről, illetve a Néptáncosok kellékboltja iránti vásárlói elkötelezettség növelése

 

3.3.2. Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése, melynek felei az Adatkezelő és a Felhasználó (GDPR 6. cikk (1) b) pont).

A törzsvásárlói rendszerben való részvételhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont, az Info tv. 5. § (1) a) pontja, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (1) bekezdése).

3.3.3. Az adatkezelés időtartama

A megrendelés teljesítésétől számított 5 évig, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdésére.
Törzsvásárlói rendszerben tárolt adatok vonatkozásában a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az ott megadott személyes adatokat. 

3.3.4. A személyes adatok tárolásának módja

Papír alapon és elektronikus formában egyaránt.

3.3.5. A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül a megrendeléseket nem tudjuk teljesíteni, a személyes adatok megadása szerződés kötésének előfeltétele.

A törzsvásárlói rendszerben való részvétel opcionális.

3.4. Nyeremény-sorsolással kapcsolatos adatkezelés

Facebook oldalunkon játétokokat szoktunk meghirdetni, melynek során az adott bejegyzés alatt kommentelő Felhasználók között nyereményeket sorsolunk ki. Az ehhez kapcsolódó adatkezeléseket ismertetjük jelen pontban.

3.4.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

A sorsolás során az általunk igénybe vett adatfeldolgozó az alábbi adatokat rögzíti: felhasználói azonosító, dátum, időpont, e-mail cím, név, nem. Ezen személyes adatok ismerete a nyertes beazonosításához szükségesek.

3.4.2. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont, az Info tv. 5. § (1) a) pontja, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (1) bekezdése).

3.4.3. Az adatkezelés időtartama

Cél megvalósulásáig; az adott nyereményjáték teljes lezárásáig.

3.4.4. A személyes adatok tárolásának módja

Elektronikus formában.

3.5. Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

3.5.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja
név Felhasználó beazonosítása
e-mail cím kapcsolatfelvétel és – szolgáltatás igénybevétele esetén – kapcsolattartás a Felhasználóval
telefonszám kapcsolatfelvétel és – szolgáltatás igénybevétele esetén – kapcsolattartás a Felhasználóval

 

 3.5.2. Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben a Felhasználó általános tájékoztatáskérés céljából lép velünk kapcsolatba, adatkezelésünk jogszabályon alapul; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és Elkertv. 13/A. § (1) és (3) bekezdései.

Amennyiben a Felhasználó termékrendelés céljából veszi fel a kapcsolatot velünk, az adatkezelés szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b).

Ha a Felhasználó jogi személy nevében eljáró kapcsolattartó, fenti személyes adatai kezelésének jogalapja a mi és Felhasználó által képviselt jogi személy jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Mindkét fél jogos érdeke, hogy a megrendelés során hatékonyan történjen az üzleti kommunikáció és bármilyen, a köztük létrejött szerződést érintő lényeges körülményről tájékoztatást tudjanak nyújtani egymás kijelölt képviselőjének. A jogi személy kapcsolattartójának információs önrendelkezési jogának sérelme nem állapítható meg, mert munkaköri, vagy szerződéses kötelezettsége elősegíteni a felek közötti kommunikációt és megadni személyes adatait ebből a célból. 

3.5.3. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat – más adatkezelési cél hiányában – begyűjtésüket követő 3 hónapig tároljuk, majd törlésre kerülnek.

3.5.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus és papír formában egyaránt.

4. Milyen jogai vannak a Felhasználóknak?

Felhasználónk ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket Felhasználónk 2. pontban szereplő elérhetőségeinkre tudja címezni.

4.1.Hozzáférési jog

Felhasználónk visszajelzést kaphat tőlünk személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

 

4.2.Helyesbítéshez való jog

Felhasználónk kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3.Törléshez való jog

Felhasználónk kérésére töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére nincsen szükségünk, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

4.4.Elfeledéshez való jog

Felhasználónk törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – igyekszünk értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki Felhasználónk esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

4.5.Adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználónk kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy Felhasználónk tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha nincsen szükségünk a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

4.6.Adathordozhatósághoz való jog

Felhasználónk a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek.

4.7. Reagálás a kérelmekre

A kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha Felhasználónk kérelmét nem teljesítjük, döntésünkben közöljük a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

4.8.Jogérvényesítés

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk Felhasználóink információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából – velünk a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Felhasználónk a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per Felhasználónk lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható) valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

5. Értesítési és intézkedési kötelezettség

5.1.Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel a Felhasználó személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújtunk ezekről a címzettekről.

5.2.Tájékoztatás módja, határideje

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha a Felhasználó másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a Felhasználót.

Felhasználónk kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Felhasználónkat ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.8. pont).

5.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

5.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk.

Ha Felhasználónk kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

6. Személyes adatok lehetséges címzettjei

6.1. Weboldalunk működésével összefüggésben

Weboldalunk tárhelyszolgáltatója, mint adatfeldolgozó jogosult megismerni a Felhasználóink Weboldalon megadott személyes adatait. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: Microware Hungary Kft.

Székhely/weboldal: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.  

6.2. Hírlevél-küldéssel összefüggésben

A hírlevél küldéshez külön programot használunk, melynek üzemeltetője az általunk igénybe vett adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: Sales Autopilot Kft.

Székhely/weboldal: www.salesautopilot.hu

 

6.3. Megrendelések teljesítésével összefüggésben

Megrendelőink részére a termékek kiszállítását az MPL Posta-szolgálat, mint adatfeldolgozó végzi. Az adatfeldolgozó adatai:

Név: Magyar Posta Zrt.

Elérhetőségek: https://posta.hu/vallalkozasoknak/logisztikai_szolgaltatasok/mpl_futarszolgalat

6.4. Közösségi média felületekkel és más weboldalakkal összefüggésben

Weboldalunk több közösségi média felülettel is rendelkeznek (Facebook); így ha például a Felhasználó „kedveli” az oldalunkat Facebookon, vagy azon keresztül regisztrál Weboldalunkra, megismerünk minden profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk. A Weboldalunkról történő más honlapokra való látogatás során, az adott honlap adatkezelés gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget.

6.5. Számla-kiállítással összefüggésben

A számlázásokkal kapcsolatban az adóhatóság tevékenysége során jogosult megismerni a Felhasználók által e célból megadott személyes adatokat. Az adóhatóság adatai:

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Weboldal, elérhetőségek: https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat

Számlakiállítás során adatfeldolgozó segítségét vesszük igénybe, melynek adatai az alábbiak:

Név: Kulcs-Soft Nyrt.

Weboldal, elérhetőségek: www.kulcs-soft.hu

6.6. Nyeremény-sorsolással összefüggésben

A Facebookon történő nyeremény-sorsoláshoz igénybe vett adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: Be Social Kft.

Weboldal, elérhetőségek: http://besocial.hu/adatvedelem/

7. Sütik (cookies)

Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el a Felhasználó számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.

7.1.Mi az a süti?

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap a Felhasználó számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud a Felhasználó beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.

Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

A sütiket nem használjuk arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

7.3. Hogyan kezelhetőek a sütik?

A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és a Felhasználó által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Adatkezelés eltérő célra

Ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, akkor erről Felhasználóinkat tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulásukat megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a felhasználást megtiltsák.

8.2. Adatbiztonság

Kötelezzük magunkat, hogy gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

8.3. Nyilvántartási kötelezettség

Felelősségünkbe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezetünk (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

8.4. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a GDPR 33. és 34. cikkei szerint vagyunk kötelesek eljárni. Nyilvántartjuk az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

8.5. Módosítás

Bármikor jogosultak vagyunk jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani, melyről minden esetben tájékoztatjuk Felhasználóinkat.

Hatályos: 2018.08.16.

 

 

Saramis Bt.

Adatkezelő

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÁSZF

KIK VAGYUNK?